Menu

Kategória: O materskej škole


Doba prevádzky materskej školy je od 6.30 do 17.00. V čase jarných prázdnin od 17.2. do 21.2. je prevádzka MŠ skrátená do 16:30.
Prosíme, aby ste svoje deti privádzali do materskej školy do 8:00, potom sa budova z bezpečnostných dôvodov zamyká.


18
feb 2020
Logo-Featured-upr

Dodatky č. 4 – 6 k školskému poriadku Materskej školy pre rok 2019/2020

Pedagogická rada materskej školy prerokovala a schválila s ohľadom na aktuálne potreby a problémy ďalšiu sériu dodatkov k Školskému poriadku materskej školy pre školský rok 2019/20. Menia, dopĺňajú  a upresňujú sa niektoré ustanovenia v častiach Výkon práv a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami […]

Category: Aktuality Dôležité dokumenty

Tags:

28
nov 2019
Logo-Featured-upr

Dodatky k školskému poriadku materskej školy

Pedagogická rada materskej školy na svojom rokovaní 26.11.2019 prerokovala a schválila dodatky k Školskému poriadku materskej školy. Dňom schválenia uvedené dodatky vstúpili do platnosti. Odporúčame rodičom, aby sa s nimi, ako aj celým školským poriadkom oboznámili. Pôvodné znenie školského poriadku >>> Dodatky k školskému poriadku >>>

Category: Dôležité dokumenty

Tags:

22
okt 2019
Logo-Featured-upr

Správa o realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2018 / 2019

Správa o realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2018 / 2019 poskytuje základný súbor informácií o materskej škole, aktivitách Rady školy a iných poradných orgánoch školy, zabezpečení plnenia školského vzdelávacieho programu, údaje o počte detí, počte, štruktúre a odbornom raste zamestnancov, údaje o aktivitách školy a prezentácii na verejnosti, realizovaných aktivitách a projektoch, priestorovom a […]

Category: Dôležité dokumenty

Tags:

03
okt 2019
Logo-Featured-upr

Školský poriadok materskej školy platný pre školský rok 2019/ 2020

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle §11 ods.3 písm. n) Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) a v zmysle Vyhlášky 308/2009 Z.z o materskej škole, s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy. Školský poriadok upravuje: • práva a povinnosti detí a rodičov, • podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu, • organizáciu MŠ, […]

Category: Aktuality Dôležité dokumenty

Tags:

28
aug 2019
deti maju prava

Naša materská škola plne rešpektuje práva dieťaťa

Naša materská škola sa plne hlási k myšlienkam zakotveným v Dohovore o právach dieťaťa, ktoré prijalo UNICEF. Našim cieľom je vytvoriť v materskej škole také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, seba isto a do ktorého chodí s radosťou. Pri výchove a vzdelávaní plne rešpektujeme základné práva dieťaťa, medzi ktoré patrí: 1. […]

Category: Aktuality O materskej škole

Tags:

27
máj 2019
2019-40-vyrocie

Materská škola Gazdovský rad oslavuje 40. výročie založenia

V roku 2019 slávi naša materská škola 40. výročie svojej existencie. Symbolicky, práve v tomto roku prešla jej budova rozsiahlou rekonštrukciou. Kronika materskej školy má dva zväzky (1979 – 2002 a 2002 – dodnes). Je krásne zdobená a plná zaujímavých informácií, fotografií a ilustrácií. Ukazuje, ako sa za obdobie svojej existencie škola vyvíjala, menila, modernizovala. […]

Category: Aktuality O materskej škole

Tags:

17
jan 2019
Logo-Featured-upr

Správa o realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2017 / 2018

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 6 pedagogickými zamestnancami a 6 nepedagogickými zamestnancami. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania zúčastnili 4 učiteľky. V roku 2017 bolo 61 detí v troch triedach v vyučovacím jazykom slovenským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 16 […]

Category: Dôležité dokumenty

Tags: #2017 #dokumenty #škôlka #vzdelávanie

17
jan 2019
Logo-Featured-upr

Školský vzdelávací program Bystré hlávky na ceste za poznaním

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, schválený 6. júla 2016, je prvou úrovňou vzdelávacích programov v materských školách stanovený ministerstvom školstva s platnosťou od 1.9. 2016. Jeho obsah je záväzným východiskovým dokumentom na vypracovanie školského vzdelávacieho programu pre všetky materské školy v Slovenskej republike. Je záväzný pre každodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľky. Pedagogický kolektív MŠ Gazdovský rad […]

Category: Dôležité dokumenty O materskej škole

Tags:

31
dec 2018
stav 2019

Rekonštrukcia materskej školy na Gazdovskom rade

Materská škola prešla v roku 2018 – 2019 rozsiahlou rekonštrukciou, vrámci ktorej bol výrazne zlepšený technický stav a energetická hospodárnosť budov a došlo aj k rozšíreniu kapacity. Po jej ukončení má  materská škola 5 tried a kapacitu 96 detí. Viac informácií na stránke mesta Šamorín…>>>

Category: Rekonštrukcia 2018-2019

Tags:

Zväčšiť písmo
Kontrast