Menu

Kategória: O materskej škole


Doba prevádzky materskej školy je od 6.30 do 17.00.
Prosíme, aby ste svoje deti privádzali do materskej školy do 8:00, potom sa budova z bezpečnostných dôvodov zamyká.


30
sep 2021
logo-2021

Školský a organizačný poriadok materskej školy platný pre šk. rok 2021/2022

Školský a organizačný poriadok materskej školy platný pre šk. rok 2021/2022 je vypracovaný v zmysle §11 ods.3 písm. n) Zákona NR  SR č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) a v zmysle Vyhlášky 308/2009 Z.z o materskej škole, s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy. Školský poriadok upravuje práva a povinnosti detí a rodičov MŠ, podmienky výchovno- vzdelávacieho procesu, […]

Category: Aktuality Dôležité dokumenty

Tags:

30
sep 2021
logo-2021

Správa o výsledkoch a podmienkach VVČ v materskej škole za školský rok 2020/2021

Správa o realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2020 / 2021 poskytuje základný súbor informácií o materskej škole, aktivitách Rady školy a iných poradných orgánoch školy. Dokument v pdf >>>

Category: Aktuality Dôležité dokumenty

Tags:

03
mar 2021
logo-MS-base

Správa o výsledkoch a podmienkach VVČ v materskej škole za školský rok 2019/2020

Napriek pandemickej situácii život v materskej šklole nezastal. Správa o realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2019 / 2020 poskytuje základný súbor informácií o materskej škole, aktivitách Rady školy a iných poradných orgánoch školy. Dočítať sa možno tiež o zabezpečení plnenia školského vzdelávacieho programu, údaje o počte detí, počte, štruktúre a odbornom raste zamestnancov, údaje […]

Category: Aktuality Dôležité dokumenty

Tags:

28
aug 2020
logo-MS-base

Úpravy v školskom a organizačnom poriadku materskej školy v súvislosti s COVID 19

Vážení rodičia, dôrazne vás žiadame, aby ste sa pred začiatkom školského roka oboznámili s úpravami v školskom a organizačnom poriadku materskej školy, ktoré sa týkajú najmä prevádzky materskej školy a bezpečného pobytu vašich detí, v súvislosti s obmedzeniami vyvolanými COVID 19. Jedná sa o výber ustanovení školského poriadku  >>> Vo vlastnom záujme sa prosím oboznámte […]

Category: Aktuality Dôležité dokumenty Oznamy rodičom

Tags:

18
feb 2020
logo-MS-base

Dodatky č. 4 – 6 k školskému poriadku Materskej školy pre rok 2019/2020

Pedagogická rada materskej školy prerokovala a schválila s ohľadom na aktuálne potreby a problémy ďalšiu sériu dodatkov k Školskému poriadku materskej školy pre školský rok 2019/20. Menia, dopĺňajú  a upresňujú sa niektoré ustanovenia v častiach Výkon práv a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami […]

Category: Aktuality Dôležité dokumenty

Tags:

28
nov 2019
logo-MS-base

Dodatky k školskému poriadku materskej školy

Pedagogická rada materskej školy na svojom rokovaní 26.11.2019 prerokovala a schválila dodatky k Školskému poriadku materskej školy. Dňom schválenia uvedené dodatky vstúpili do platnosti. Odporúčame rodičom, aby sa s nimi, ako aj celým školským poriadkom oboznámili. Pôvodné znenie školského poriadku >>> Dodatky k školskému poriadku >>>

Category: Dôležité dokumenty

Tags:

22
okt 2019
logo-MS-base

Správa o realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2018 / 2019

Správa o realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2018 / 2019 poskytuje základný súbor informácií o materskej škole, aktivitách Rady školy a iných poradných orgánoch školy, zabezpečení plnenia školského vzdelávacieho programu, údaje o počte detí, počte, štruktúre a odbornom raste zamestnancov, údaje o aktivitách školy a prezentácii na verejnosti, realizovaných aktivitách a projektoch, priestorovom a […]

Category: Dôležité dokumenty

Tags:

03
okt 2019
logo-MS-base

Školský poriadok materskej školy platný pre školský rok 2019/ 2020

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle §11 ods.3 písm. n) Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) a v zmysle Vyhlášky 308/2009 Z.z o materskej škole, s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy. Školský poriadok upravuje: • práva a povinnosti detí a rodičov, • podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu, • organizáciu MŠ, […]

Category: Aktuality Dôležité dokumenty

Tags:

28
aug 2019
deti maju prava

Naša materská škola plne rešpektuje práva dieťaťa

Naša materská škola sa plne hlási k myšlienkam zakotveným v Dohovore o právach dieťaťa, ktoré prijalo UNICEF. Našim cieľom je vytvoriť v materskej škole také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, seba isto a do ktorého chodí s radosťou. Pri výchove a vzdelávaní plne rešpektujeme základné práva dieťaťa, medzi ktoré patrí: 1. […]

Category: Aktuality O materskej škole

Tags:

27
máj 2019
2019-40-vyrocie

Materská škola Gazdovský rad oslavuje 40. výročie založenia

V roku 2019 slávi naša materská škola 40. výročie svojej existencie. Symbolicky, práve v tomto roku prešla jej budova rozsiahlou rekonštrukciou. Kronika materskej školy má dva zväzky (1979 – 2002 a 2002 – dodnes). Je krásne zdobená a plná zaujímavých informácií, fotografií a ilustrácií. Ukazuje, ako sa za obdobie svojej existencie škola vyvíjala, menila, modernizovala. […]

Category: Aktuality O materskej škole

Tags: