Úspešne realizované projekty: 1. Ekoučebňa

Predstavujeme projekty ktoré sa vďaka pochopeniu a spolupráci rodičov, firiem a zriaďovateľa podarilo v uplynulom období  úspešne zrealizovať.


Deti sú naša budúcnosť a aby dokázali žiť v súlade s prírodou, vážiť si ju a neničiť, zapojila sa naša MŠ do grantového programu  firmy Volkswagen a podala projekt na výstavbu ekoučebne.

Zámerom pedagógov je realizovať aktivity vonku, sprostredkovávať deťom poznatky aktuálne, pútavo a v podnetnom prostredí. K vybudovanie vonkajšieho krytého priestoru napomohol stavebný úrad mesta Šamorín, ktorý zabezpečil legislatívu a administratívu súvisiacu s projektom.

V mesiaci august bola realizovaná výstavba a v septembri sme si prebrali ekoučebňu.

Z dôvodu enormného nárastu cien sme nemohli zrealizovať všetky plánované dodatkové úpravy – vyvýšené záhony, výsadbu lúčneho záhonu- no aktivity bežali celú jeseň a deti si novovytvorený priestor užívali.

Projekt  bol realizovaný za finančnej podpory Nadácie Volkswagen.
Obrazový materiál >>>

Ďakujeme