Poslanie materskej školy


Materská škola je situovaná v centre mesta Šamorín, sídli  na ulici Gazdovský rad 41/37.

Cieľom materskej školy je podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, psychosomatickej, morálnej, estetickej, rozvíjať ich osobnostné kompetencie. MŠ utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Doba prevádzky materskej školy je pondelok – piatok v čase od 6.30 do 17.00

Materská škola

  • pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu Bystré hlávky spoznávajú svet, vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (1.9.2016, reevidovaný k 1.9.2018) ,
  • člení sa na triedy. Do triedy sa zaraďujú deti rovnakého veku alebo rozdielneho veku s najvyšším počtom (podľa §28 ods. 10 až 12 a ods. 15 zákona, a § 4 ods. 1 vyhlášky 308/2009 Z.z.)

Materská škola Gazdovský rad je päť triedna (od 1.9.2018). Poskytuje celodennú predprimárnu výchovu a vzdelávanie deťom spravidla vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, vrátane detí mladších ako tri roky. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

V čase rekonštrukcie objektu (do 1.3. 2019) 3 triedy boli v budove Centra voľného času, dve triedy boli umiestnené v priestoroch budovy Matice Slovenskej.

Od 4.3.2019 činnosť materskej školy pokračuje vo vlastnej budove.