Menu

Poslanie materskej školy


Materská škola je situovaná v centre mesta Šamorín, sídli  na ulici Gazdovský rad 41/37.

Cieľom materskej školy je podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, psychosomatickej, morálnej, estetickej, rozvíjať ich osobnostné kompetencie. MŠ utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Doba prevádzky materskej školy je pondelok – piatok v čase od 6.30 do 17.00

Materská škola

Materská škola Gazdovský rad je päť triedna (od 1.9.2018). Poskytuje celodennú predprimárnu výchovu a vzdelávanie deťom spravidla vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, vrátane detí mladších ako tri roky. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

V čase rekonštrukcie objektu (do 1.3. 2019) 3 triedy boli v budove Centra voľného času, dve triedy boli umiestnené v priestoroch budovy Matice Slovenskej.

Od 4.3.2019 činnosť materskej školy pokračuje vo vlastnej budove.