Menu

Rada školy a združenie rodičov


>>> Darujte 2% z dane z príjmu materskej škole >>>


V hlasovaní konanom súčasne s voľbami do Rady školy 8. 10. 2020 bol odsúhlasený poplatok na činnosť Rodičovského združenia v šk. roku 2020/2021 vo výške 30 Eur na každé dieťa.

V prípade záujmu je možné spolu s príspevkom venovať na účet rodičovského združenia aj dobrovoľný príspevok ako dar.

Takto získané prostriedky sa použijú najmä na:

Všetky plánované výdaje sú schvaľované Výborom RZ a riadne evidované v peňažnom denníku RZ.


Informácie o činnosti Rady školy a Rodičovského združenia pri MŠ

Rada školy je poradným orgánom riaditeľky materskej školy. Jej činnosť sa riadi v zmysle  Zákona č. 596/2003 Z. z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

Funkčné obdobie členov Rady je štvorročné.

V školskom roku 2020/2021 pracuje v zložení:

FunkciaČlen Rady školyZvolený / delegovaný člen za
Predsedníčka Rady školyIng. Agáta KrajčíkováZástupca rodičov
ČlenMonika FenesováZástupca rodičov
ČlenMgr. Lucia ŠebekováZástupca rodičov
ČlenJudita FitosováZástupca pedagogických zamestnancov
ČlenViera KnezovičováZástupca pedagogických zamestnancov
ČlenIldikó SándorováZástupca nepedagogických zamestnancov
ČlenMgr. Péter VarjuZástupca delegovaný za zriaďovateľa

Kontaktujte predsedníčku Rady školy >>>


Dokumenty Rady školy


Zväčšiť písmo
Kontrast