Menu

Vybavenie materskej školy


Konkrétne a presné požiadavky na vybavenie, usporiadanie a funkčné členenie materiálneho prostredia materskej školy stanovuje Vyhláška MZ SR č.527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ako aj Zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Budova MŠ má tri pavilóny a prístavbu:

Vo vekovo homogénnych triedach sa poskytuje celodenná výchovná starostlivosť deťom vo veku od troch do 6 rokov vrátane detí mladších ako tri roky a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje aj možnosť poldenného pobytu.

Prízemie aj poschodie pavilónov slúži na výchovu a vzdelávanie detí. Nachádzajú sa tu vstupné priestory, schodisko, detské šatne, umyvárky a WC .

Súčasťou priestorov sú sklady UP a TV, zborovne pre pedagógov.

V druhom pavilóne je umiestnená hospodárska časť. Tu sa nachádza školská kuchyňa, jedáleň, riaditeľňa a kancelária vedúcej školskej jedálne, sklady, práčovňa.

Triedy materskej školy slúžia na spontánne hry a hrové činnosti detí, na cielené edukačné aktivity detí. Sú vybavené novým nábytkom. Nábytok ( stoly, stoličky…) plní antropometrické normy ( výška, veľkosť, …), je vyhotovený z prírodných materiálov, povrch tvorí umyvateľná a zdraviu neškodná úprava. Veľkosť skriniek čiastočne umožňuje ich presun tak, aby boli vytvorené hracie centrá a kútiky. Pracovná plocha stolov je dostatočne osvetlená, v prípade nedostatku prirodzeného svetla je využívané stropné osvetlenie.

V pieskovisku je v spolupráci s rodičmi a zriaďovateľom pravidelne menený a dezinfikovaný piesok; pomôcky zo záhradného skladu (materiál určený na modelovanie v pieskovisku; bicykle a kolobežky, odrážadlá na stimulovanie dopravných pravidiel; grafický materiál; slnečníky na ochranu pred prudkým slnkom….) prispievajú k plnohodnotného využitia pobytov detí vonku.