Vybavenie materskej školy


Konkrétne a presné požiadavky na vybavenie, usporiadanie a funkčné členenie materiálneho prostredia materskej školy stanovuje Vyhláška MZ SR č.527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ako aj Zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Budova MŠ má tri pavilóny a prístavbu:

 • V prvom pavilóne sa nachádzajú tri triedy MŠ. Z pôvodných dvoch tried sa od 1. 9. 1996 zriadili ďalšie dve triedy z pôvodných spální z dôvodu odovzdania budovy na Školskej ulici pôvodnému majiteľovi. Od 30.9. 2004 sa počet tried zredukoval na tri.
 • V pristavenom poschodovom pavilóne sú umiestnené ďalšie dve triedy.

Vo vekovo homogénnych triedach sa poskytuje celodenná výchovná starostlivosť deťom vo veku od troch do 6 rokov vrátane detí mladších ako tri roky a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje aj možnosť poldenného pobytu.

Prízemie aj poschodie pavilónov slúži na výchovu a vzdelávanie detí. Nachádzajú sa tu vstupné priestory, schodisko, detské šatne, umyvárky a WC .

Súčasťou priestorov sú sklady UP a TV, zborovne pre pedagógov.

V druhom pavilóne je umiestnená hospodárska časť. Tu sa nachádza školská kuchyňa, jedáleň, riaditeľňa a kancelária vedúcej školskej jedálne, sklady, práčovňa.

 • Posledný pavilón využíva zriaďovateľ, MÚ v Šamoríne

Triedy materskej školy slúžia na spontánne hry a hrové činnosti detí, na cielené edukačné aktivity detí. Sú vybavené novým nábytkom. Nábytok ( stoly, stoličky…) plní antropometrické normy ( výška, veľkosť, …), je vyhotovený z prírodných materiálov, povrch tvorí umyvateľná a zdraviu neškodná úprava. Veľkosť skriniek čiastočne umožňuje ich presun tak, aby boli vytvorené hracie centrá a kútiky. Pracovná plocha stolov je dostatočne osvetlená, v prípade nedostatku prirodzeného svetla je využívané stropné osvetlenie.

 • Hracie centrá a kútiky sú aktuálne vytvárané podľa situácie a požiadaviek detí, pretože ich fixnú podobu neumožňuje priestorová ponuka : triedy sa využívajú na hry a hrové činnosti, pohybovo – relaxačné aktivity, edukačné činnosti,v popoludňajších hodinách (na prízemia v prístavbe) aj ako spálne.
 • Priestor (aj napriek týmto obmedzeniam) je účelný, umožňuje deťom sociálny kontakt, komunikáciu, poznávanie, prístup k pomôckam a hraciemu materiálu. Rešpektuje potrebu dieťaťa pracovať vlastným tempom, rozhodovať sa pre vlastnú činnosť.
 • Prostredie je podnetné, motivuje deti v k iniciatíve. Je estetické, útulné, navodzuje pocit bezpečia a harmónie. O poriadok a udržanie pozitívnej atmosféry dbajú deti a pedagógovia jednotlivých tried ( v spolupráci so správnymi zamestnancami podľa náplní práce).
 • Hračky tvoria nezastupiteľnú súčasť vybavenia MŠ. Ich výber a množstvo sa riadi hygienickými, estetickými a veku primeranými požiadavkami . Umiestnenie v triede/ odkladanie hracieho materiálu, jeho ochrana a bezpečné používanie, je vecou triednych pravidiel, ktoré určujú deti a pedagóg.
 • Učebné pomôcky sú odložené v sklade UP, pedagógovia nimi dopĺňajú CEA podľa aktuálnej potreby. Didaktický materiál stimuluje kognitívne, manipulačné, komunikačné, vizuomotorické a motorické kompetencie detí .
 • MŠ je dostatočne vybavená výtvarným materiálom, pomôckami na pracovné aktivity, repertoár je dopĺňaný prírodným a odpadovým materiálom tak, aby ponúkal široké spektrum podnetov na činnosti detí.
 • Audiovizuálna technika a IKT,odborná a detská literatúra patria k štandardnému vybaveniu MŠ. Dopĺňanie literatúry závisí od finančných možností, čo môže negatívne ovplyvniť prácu pedagógov, aj detí.
 • Ležadlá na popoludňajší odpočinok sú pevné a stabilné, dobre tepelne izolované, ľahko prenosné a skladateľ né.
 • Povrch záhrady tvoria trávnaté, asfaltové a betónové plochy. Exteriér má vyvážený slnečný a prírodne zatienený priestor. Deti ne pohybové aktivity využívajú preliezačky, drevené hojdačky. Zariadenie je stabilné, pevné, bezpečne nainštalované.

V pieskovisku je v spolupráci s rodičmi a zriaďovateľom pravidelne menený a dezinfikovaný piesok; pomôcky zo záhradného skladu (materiál určený na modelovanie v pieskovisku; bicykle a kolobežky, odrážadlá na stimulovanie dopravných pravidiel; grafický materiál; slnečníky na ochranu pred prudkým slnkom….) prispievajú k plnohodnotného využitia pobytov detí vonku.