Základné informácie


Poplatok za stravu a spôsob úhrady

1. Stravná jednotka na jeden deň je od 1. 2. 2023 vo výške 2,50 € / deň:

  • Desiata: 0,50 €
  • Obed: 1,20 €
  • Olovrant: 0,40 €
  • Režijný poplatok 0,40 €

2. Stravné sa platí zálohovo mesačne vopred vždy do 10. dňa v predchádzajúcom mesiaci, na základe zúčtovania predchádzajúceho mesiaca.

Tj. v septembri sa platí záloha za september a október, v októbri za november atď. vopred šekovou poukážkou alebo bankovým prevodom vo výške podľa pokynov vedúcej školskej jedálne.

3. Začiatkom mesiaca dostanú žiaci poštové poukážky / IBAN ústrižok – príkaz cez internetbanking – uvedenú sumu je potrebné uhradiť najneskôr do 10. dňa v  mesiaci kedy bola suma oznámená (viď bod 3).

Stravu je možné platiť aj trvalým príkazom v banke, alebo príkazom cez internetbanking na č. účtu vo VUB banke: SK19 0200 0000 0000 2743 7122 do poznámky je potrebné vždy uviesť meno dieťaťa.

4. Koncom zúčtovania mesiaca môže stravníkovi vzniknúť nedoplatok/preplatok, ktorý sa pripočíta/odráta k sume na ďalší mesiac.

5. Od septembra 2021 si rodič 5-6 ročného dieťaťa v poslednom ročníku materskej školy môže požiadať o príspevok na stravu v MŠ, po dovŕšení 6 rokov dieťaťa si jeden z rodičov uplatní nárok na zvýšenie daňového bonusu alebo uplatní nárok na zvýhodnené obedy.

Ďalšie informácie o poplatkoch a spôsobe úhrady >>>

 


Odhlasovanie zo stravy

1. Rodič je povinný odhlásiť stravníka zo stravy vždy deň vopred do 13:00 a to telefonicky na číslo:

ŠJ Gazdovský rad: 031 / 562 34 92

alebo osobne v školskej jedálni materskej školy. Pri odhlasovaní treba uviesť, dokedy bude stravník odhlásený – v prípade choroby nahlásiť aj nástup.

2. Keď stravník nebude odhlásený, automaticky sa považuje za prítomného.

3. V prípade keď nebol stravník odhlásený, rodič si môže obed zobrať v obedári od 11:00 do 11:15 – len v prvý deň neprítomnosti stravníka.

4. Za neodobranú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Za neodhlásený obed sa účtuje plná výška stravného – 2,50 €

5.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom stravovania vám poskytne informácie vedúca školskej jedálne.


Školský program EÚ

skolske mliekoMaterská škola je zapojená do Školského programu EÚ a poskytuje v rámci neho deťom ovocie, zeleninu, mlieko a mliečne výrobky .
Viac informácií o programe >>>
Označenie miesta programu >>>