Poplatky


  • Školné

Školné je od 1.2. 2024 stanovené na 30 € mesačne splatné vždy do 8. dňa daného mesiaca.
Deti predškolského veku – 5-6 ročné v najstarších triedach – školné neplatia.

 

Školné je splatné výlučne trvalým príkazom v banke, alebo príkazom cez internetbanking na číslo účtu vo VUB Banke: SK05 0200 0000 0038 5581 4556 do 8. dňa v danom mesiaci.
Do poznámky je potrebné vždy uviesť meno dieťaťa.

    • Stravné

Stravné sa platí zálohovo mesačne vopred vždy do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca, podľa pokynov vedúcej  školskej jedálne na základe zúčtovania predchádzajúceho mesiaca.

Tj. v septembri sa platí záloha za september a október, v októbri za november atď.

Základná stravná jednotka od februára 2023 je 2,50 € /deň.
Poplatky za stravné je možné platiť trvalým príkazom v banke, alebo príkazom cez internetbanking na číslo účtu vo VUB banke: SK19 0200 0000 0000 2743 7122
Do poznámky je potrebné vždy uviesť meno dieťaťa.

Od septembra 2021 si rodič 5-6 ročného dieťaťa môže požiadať o príspevok na
stravu v MŠ, alebo si jeden z rodičov uplatní nárok na zvýšenie daňového
bonusu.

Viac informácií k prevádzke jedálne >>>

  • Rodičovské združenie

Príspevok na rodičovské združenie v školskom roku 2022/2023 bol rozhodnutím rodičov stanovený na 40 € za každé dieťa.
Rodičia tiež môžu na účet rodičovského združenia vkladať peňažné prostriedky formou daru.
Zaplatiť je možné u triednej učiteľky v hotovosti. Viac podrobností >>>