Menu

Poplatky


Školné je stanovené na 15 € mesačne, pokiaľ nebolo vydané rozhodnutie o oslobodení od poplatku.

Školné je splatné  trvalým príkazom v banke, alebo príkazom cez internetbanking na číslo účtu vo VUB Banke: SK05 0200 0000 0038 5581 4556 do 10. dňa v danom mesiaci.
Do poznámky je potrebné vždy uviesť meno dieťaťa.

Poplatky za stravovanie sú stanovené nasledovne:
a) deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy: 0,54 € /deň
b) deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima: 0,54 €/deň
c) ostatné deti, ktoré navštevujú materskú školu : 1,74 €/deň

Stravné sa platí zálohovo mesačne vopred vždy do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca, podľa pokynov vedúcej  školskej jedálne na základe zúčtovania predchádzajúceho mesiaca. Tj. v septembri sa platí záloha za september a október, v októbri za november atď.

Poplatky za stravné je možné platiť trvalým príkazom v banke, alebo príkazom cez internetbanking na číslo účtu vo VUB banke: SK19 0200 0000 0000 2743 7122
Do poznámky je potrebné vždy uviesť meno dieťaťa.
Viac informácií k prevádzke jedálne >>>

Výšku poplatkov za školné a stravné a podmienky úhrady resp. podmienky pre oslobodenie od poplatkov stanovuje zriaďovateľ materskej školy, mesto Šamorín vo VZN 12/ 2019. Viac podrobností >>>

Príspevok na rodičovské združenie v školskom roku 2020/2021 bol rozhodnutím rodičov stanovený na 30 € za každé dieťa.
Rodičia tiež môžu na účet rodičovského združenia vkladať peňažné prostriedky formou daru.
Zaplatiť je možné u triednej učiteľky v hotovosti. Viac podrobností >>>

Zväčšiť písmo
Kontrast