Menu

Poplatky


Školné je stanovené na 15 € mesačne splatné vždy do 8. dňa daného mesiaca.
Deti predškolského veku – 5-6 ročné v najstarších triedach – školné neplatia.

 

Školné je splatné výlučne trvalým príkazom v banke, alebo príkazom cez internetbanking na číslo účtu vo VUB Banke: SK05 0200 0000 0038 5581 4556 do 8. dňa v danom mesiaci.
Do poznámky je potrebné vždy uviesť meno dieťaťa.

Stravné sa platí zálohovo mesačne vopred vždy do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca, podľa pokynov vedúcej  školskej jedálne na základe zúčtovania predchádzajúceho mesiaca.

Tj. v septembri sa platí záloha za september a október, v októbri za november atď.

Poplatky za stravné je možné platiť trvalým príkazom v banke, alebo príkazom cez internetbanking na číslo účtu vo VUB banke: SK19 0200 0000 0000 2743 7122
Do poznámky je potrebné vždy uviesť meno dieťaťa.

Od septembra 2021 si rodič 5-6 ročného dieťaťa môže požiadať o príspevok na
stravu v MŠ, alebo si jeden z rodičov uplatní nárok na zvýšenie daňového
bonusu.

Viac informácií k prevádzke jedálne >>>

Príspevok na rodičovské združenie v školskom roku 2022/2023 bol rozhodnutím rodičov stanovený na 40 € za každé dieťa.
Rodičia tiež môžu na účet rodičovského združenia vkladať peňažné prostriedky formou daru.
Zaplatiť je možné u triednej učiteľky v hotovosti. Viac podrobností >>>