Právne informácie


Ochrana osobných údajov

Pri vypĺňaní formulárov na stránke msgazdovsky.sk môžu byť požadované niektoré informácie s charakterom osobných údajov (v zmysle Zákona 18/2018 Z.z.), ktoré môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek používateľov stránky. Správca stránky okrem týchto vedome poskytnutých údajov nezískava, nespracováva, ani neuchováva žiadne ďalšie informácie o používateľovi.

V osobitnom režime je využívanie súborov cookie za účelom analýzy správania návštevníka stránky a spracovania štatistických údajov. O využívaní súborov cookie je návštevník stránky informovaný a v zmysle platnej smernice GDPR vyjadruje aktívny súhlas s ich využívaním a  rozsahom využitia. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti cookie deklarácia

Materská škola a správca stránky striktne dbá na ochranu osobnostných práv. Všetky zverejňované informácie a potenciálne citlivé údaje sú zobrazované po predchádzajúcom súhlase dotknutých osôb. Dotknuté osoby sú o využití osobných údajov (najmä v podobe audio/video záznamu alebo fotografie) na účely záznamu podujatí alebo propagačné účely vopred preukázateľne informované spolu s poučením o právach (najmä právo na výmaz v zmysle smernice GDPR). Všetky údaje, ktoré by mohli spadať pod režim ochrany osobných údajov sú navyše s ohľadom na zvýšenú ochranu práv detí popri šifrovaní obsahu komunikácie medzi serverom a užívateľom zabezpečené heslom.


Všeobecné informácie o zodpovednosti

Správca stránky spolu s materskou školou vyvinuli maximálne úsilie v záujme zabezpečenia toho, aby všetky informácie, uverejňované na webovej stránke a podstránkach msgazdovsky.sk, boli správne a platné v momente ich uvedenia na týchto stránkach. Všetky informácie sú autorizované povereným zamestnancom materskej školy.

Napriek tomu, ani správca stránky ani materská škola ani výslovne, ani implicitne neručia za informácie, poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky. Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách uvedených na webovej stránke msgazdovsky.sk patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa.

Správca stránky ani materská škola nepreberajú zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu k webovej stránke alebo jej informáciám, resp. z ich neprístupnosti alebo ich použitia. Správca nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohto web servera.

Správca stránky ani materská škola nezodpovedajú za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin.


Preberanie informácií a autorský zákon

Pri preberaní a šírení údajov z webovej stránky msgazdovsky.sk a jej podstránok musí byť uvedený ako zdroj informácií msgazdovsky.sk s priamym odkazom na príslušnú preberanú informáciu, stránku alebo podstránku. Elektronický súbor nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný.

Správca stránky v dobrej viere zabezpečuje v maximálnej možnej miere ochranu autorských práv tretích strán, pokiaľ sa na obsah stránky alebo zverejnené informácie vzťahujú. Všetky preberané informácie majú striktne uvedený zdroj informácie formou priameho odkazu na primárny zdroj.


O stránke

Stránka bola vytvorená pomocou redakčného systému WordPress – open source publikačný systém CMS pre blogy a webstránky. Je vyvíjaný pod licenciou GNU GPL.
Na zabezpečenie dôveryhodnej dátovej komunikácie medzi stránkou a návštevníkmi využíva web certifikáty SSL – najvyššie dostupné SHA-2 256 bit-ové šifrovanie. S platným certifikátom a HTTPS je stránka maximálne zabezpečená a pri jej adrese je zobrazený znak zabezpečenia – drobný zámok.

Stránka je v plnej miere responzívna, jej obsah sa teda plnohodnotne prispôsobuje zariadeniu návštevníka – zobrazuje sa na klasickom desktop PC, tablete, mobile…nezávisle na zariadení.

Stránka je indexovaná vyhľadávačom Google a napojená na metriku služby Google Analytics, čo umožňuje získavanie prehľadov o návštevnosti a ďalšie štatistické údaje, využiteľné na skvalitnenie vzhľadu a obsahu. Za týmto účelom využíva súbory Cookie, o čom je návštevník stránky informovaný a s ich používaním vyjadruje aktívny súhlas v zmysle smernice GDPR.