Organizácia materskej školy

Materská škola je v školskom roku 2023/ 2024 organizovaná do 5 tried:

motyl 2020  MOTÝLIKY – trieda 5 – 6 ročných detí a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou
Umiestnenie: 1. poschodie – hlavná budova MŠ
Triedne učiteľky: Zuzana Kucháriková, Viera Knezovičová

  LIENKY – trieda 3 – 5 ročných detí
Umiestnenie: prízemie – hlavná budova MŠ
Triedne učiteľky: Mgr. Zuzana Minarechová, Jana Biznárová

VČIELKY – trieda 3 – 4  ročných detí
Umiestnenie: prízemie – hlavná budova MŠ
Triedne učiteľky: Mgr. Tatiana Pallesitzová, Darina Mellárová

STONOŽKY – trieda 4 – 6 ročných detí
Umiestnenie: 1. poschodie – prístavba MŠ
Triedne učiteľky: Judita Fitosová, Zuzana Jurčovičová

MRAVČEKY – trieda 3 – 5 ročných detí
Umiestnenie: prízemie – prístavba MŠ
Triedne učiteľky:
Mgr. Jarmila Pussová, Bc. Tímea Balgová