Materská škola Gazdovský rad má 40 rokov


V roku 2019 slávi materská škola Gazdovský rad 40. výročie svojej existencie. Symbolicky, práve v tomto roku prešla jej budova rozsiahlou rekonštrukciou.

Kronika materskej školy má dva zväzky (1979 – 2002 a 2002 – dodnes). Je krásne zdobená a plná zaujímavých informácií, fotografií a ilustrácií. Ukazuje, ako sa za obdobie svojej existencie škola vyvíjala, menila, modernizovala. Obsahuje údaje o zamestnancoch, deťoch ale aj udalostiach, ktorými ten-ktorý školský rok žila.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Poďme si v nej trochu zalistovať.

Od svojho vzniku prešla materská škola viacerými zmenami. Menila sa štruktúra  a aj počet tried.

 • od r. 1979 do r. 1993 boli súčasťou materskej školy detské jasle (prvá riaditeľka p. Júlia Csenkeyová)
 • od r. 1979/1980 do r. 1994/1995 má materská škola spravidla dve triedy (mladšia a staršia veková skupina)
 • od r. 1995/1996 boli k MŠ pričlenené deti zo zrušenej MŠ Školská 37 (dnes opäť obnovená),  MŠ Gazdovský rad má 4 triedy, v každej približne 20 detí
 • V zápise kroniky z r. 1996/1997 sa prvý krát uvádza označenie tried, ktoré sa používa dodnes (Mravčeky, Včielky, Lienky, Motýliky)
 • v r. 2004/2005 sa zracionalizoval počet tried na 3 (Včielky, Lienky, Motýliky, v tomto školskom roku škôlku navštevovalo spolu 61 detí)
 • od r. 2018/2019 má materská škola 5 tried – Mravčeky, Stonožky, Včielky, Lienky a Motýliky, spolu 96 detí

Menili sa riaditeľky:
1979 – 1988/1989 – p. Mária Horváthová
1979 – 1993 – p. Júlia Csenkeyová (detské jasle)
1989/1990 – 2004/2005  – p. Oľga Fenesová
2005/2006 – do súčasnosti – Mgr. Zuzana Minarechová

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Menoslov učiteliek, hoci neúplný, je podľa kroniky nasledovný (s uvedením roku prvého uvedenia v kronike, zvýraznené sú učiteľky ktoré v MŠ pôsobia dodnes):

 • Materská škola – učiteľky : p. Nagyová, Ildikó Molnárová, Viera Stanová (1980/1981); Margita Tóthová, Mária Markotánová (1981/1982); Oľga Bartovičová (1987/1988); Mária Almásiová, Jarmila Polláková, Judita Fitosová (1990/1991); Erika Fulírová, Jarmila Pussová (1992/1993); Denisa Rumanová (1994/1995); Alžbeta Csölleová, Alena Sánková, Zuzana  Minarechová, Zlatica Tesariková (1995/1996); Henrieta Csicsayová (1996/1997; Barbora Csánová, Z. Csölleová (1997/1998), Soňa Tureková (1999/2000), Viera Knezovičová (2005/2006)
 • Detské jasle – vychovávateľky: Zuzana Császárová, Jarmila Pavličičová, Darina Jobbová, Katarína Csölleová, Oľga Kotrusová.
 • V školskom roku 2018/2019 má materská škola 10 pedagogických zamestnancov, 4 nepedagogických zamestnancov a 3 kuchárky, ktoré sa starajú o výchovu, poriadok, čistotu a plné brušká detí. Ich menoslov sa nachádza tu >>>

Materská škola od samého začiatku poskytovala svojim deťom bohaté možnosti vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít – posedenia, besiedky, oslavy sviatkov, predstavenia pre rodičov, seniorov a podobne.

Podľa údajov z kroniky:

 • prvé zaznamenané podujatie je oslava Sviatkov zimy v roku 1980/1981.

„…Oslavovali ich všetky deti spoločne. Pod stromčekom boli pekné darčeky a veľa sladkostí. Deti sa pekne zahrali a zaspievali veselé piesne. Atmosféra bola veselá a priateľská…“ uvádza kronika

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Tradične sú realizované tiež:

 • slávnostné otvorenie školského roka
 • oslavy MDŽ za účasti mamičiek je zaznamenané od r. 1981/1982
 • oslavy Medzinárodného dňa detí (od r. 1981/1982)
 • rozlúčka predškolákov so škôlkou
 • ukončenie školského roku – spojené s tablami predškolákov a triednymi fotografiami

Niektoré roky a podujatia v nich sú v kronike zaznamenané podrobnejšie, iné skromnejšie. Niektoré roky boli na podujatia bohatšie, iné menej. Osobitne bohatý (a možno len poctivejšie zaznamenaný) bol školský rok 1990/1991.

A tak ďalej nachádzame medzi podujatiami aj viaceré také, ktoré pretrvali dodnes (v zátvorke rok prvého uvedenia v kronike):

 • Príchod Deda Mráza (od r. 1985/1986) a Mikuláša (od r. 1990/1991)
 • Detský karneval (od r. 1989/1990)
 • Premietanie rozprávok, divadelné, tanečné a bábkové predstavenia (od r. 1990/19991)
 • Oslava Vianoc (od r. 1990/1991)
 • Maškarný ples (od r. 1990/1991)
 • Deň matiek – prvý krát sa slávil v materskej škole 12.mája1991
 • Halloween (od r.1998/1999)
 • Výlety (do Mierova (zrušený vojenský útvar), Čilistova… spravidla ako súčasť osláv MDD)
 • Cvičenie a športové podujatia rodičov s deťmi (od r. 2001/2002)
 • Deň otvorených dverí pre rodičov a novoprijaté deti (od r. 2002/2003)
 • Plavecký výcvik pre najstaršie deti (od r. 2002/2003)
 • Jarné upratovanie školského dvora
 • Jesenné a jarné tvorivé dielne detí s rodičmi
 • Návšteva pracovníkov Červeného kríža (od r. 2004/2005) a mestskej polície (od r. 2005/2006)
 • Škola v prírode – v rekreačnom zariadení Nad plážou pri vodnej nádrži Kunov (od r. 2009/2010)
 • Korčuľovanie, bicyklovanie a iné športové a pohybové aktivity

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Samostatnú dvojstranu si medzi udalosťami materskej školy vyslúžila napr. návšteva hudobného predstavenia skupiny TERMIX 6.10.1993.

Rovnako opakované návštevy Stražanovho bábkového divadla s predstavením Gašparko a drak* (4. 2. 1993, 12.10.1995) a pravidelné bábkové predstavenia p. Hoffmanovej patria medzi tie hodnotné.

(*Za zmienku stojí že divadlo toto predstavenie hralo ešte aj v r. 2018, len pána Jozefa Stražana st. (+2013) nahradil mladší príslušník rodiny Stražanovcov) 

Zaznamenaná je tiež návšteva cirkusu – varieté v škôlke s predstavením Hviezdne varieté dňa 5. marca 2002 a Varieté Karlson (jún 2003, február 2008).

Deti zrealizovali viacero výstav (zaznamenané sú napr. Maškrtíme zdravo, Jesenné strašidielka, či Svet očami detí) a kultúrnych predstavení počas Vianoc, jarných, jesenných a vianočných trhov, pre rodičov, seniorov, žiakov základných škôl.

Zoznam podujatí a aktivít materskej školy za 40 rokov jej existencie nie je a ani nemôže byť úplný. Je potešujúce, že viaceré aktivity si materská škola udržala desaťročia a neustále ich rozširuje a spestruje o nové aj v súčasnosti.

Materskú školu za dobu jej existencie navštívili viaceré domáce aj zahraničné návštevy (kronika zaznamenáva formou slávnostného zápisu z 30.10.1985 návštevu z Poľska), žiaci ostatných materských škôl a základných škôl v meste a počas dní otvorených dverí aj niekoľko generácií rodičov a starých rodičov detí, z ktorých mnohí sú odchovancami materskej školy.

Na záver tejto retrospektívy sa vráťme ešte k oslavám 20. výročia prevádzky materskej školy, ktoré sa uskutočnilo presne v deň jej otvorenia, 19.marca 1999.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Uskutočnilo sa za účasti prvých riaditeliek – materskej školy, p. Márie Horváthovej a detských jaslí – p. Júlie Csenkeyovej, ako aj p. Ireny Sedlickej, školskej inšpektorky v Dunajskej Strede. Okrem predstavenia ktoré si deti pri tejto príležitosti nacvičili bola súčasťou osláv aj výstava výtvarných diel detí, prístupná pre verejnosť.

20. výročie materskej školy si pripomenuli aj Šamorínske noviny (ročník IX., číslo 5, máj 2019. str. 1-2), ktoré uverejnili pri tejto príležitosti článok pripravený p. učiteľkou Erikou Fulírovou.

Materská škola má za sebou 40 rokov existencie. Veríme, že úspešnej. Veríme tiež, že tohtoročné oslavy nášho výročia potešia všetkých kvalitou podujatí aspoň tak, ako tie pred 20. rokmi. Aby sme mali na čo spomínať nielen my, ale aj naše deti možno pri 50. alebo niektorom ďalšom výročí našej materskej školy.

Do ďalších rokov si poprajme najmä veľa spokojných detí, empatických rodičov a porozumenia zo strany zriaďovateľa, mesta Šamorín.

Materská škola aj vďaka dobrej spolupráci s mestom a rodičmi detí neustále skvalitňuje svoje vybavenie, čo prispieva k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Všetkým patrí naše poďakovanie. Je našim cieľom v tomto trende pokračovať aj v budúcnosti.