Menu

Materská škola Gazdovský rad má 40 rokov


V roku 2019 slávi materská škola Gazdovský rad 40. výročie svojej existencie. Symbolicky, práve v tomto roku prešla jej budova rozsiahlou rekonštrukciou.

Kronika materskej školy má dva zväzky (1979 – 2002 a 2002 – dodnes). Je krásne zdobená a plná zaujímavých informácií, fotografií a ilustrácií. Ukazuje, ako sa za obdobie svojej existencie škola vyvíjala, menila, modernizovala. Obsahuje údaje o zamestnancoch, deťoch ale aj udalostiach, ktorými ten-ktorý školský rok žila.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Poďme si v nej trochu zalistovať.

Od svojho vzniku prešla materská škola viacerými zmenami. Menila sa štruktúra  a aj počet tried.

Menili sa riaditeľky:
1979 – 1988/1989 – p. Mária Horváthová
1979 – 1993 – p. Júlia Csenkeyová (detské jasle)
1989/1990 – 2004/2005  – p. Oľga Fenesová
2005/2006 – do súčasnosti – Mgr. Zuzana Minarechová

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Menoslov učiteliek, hoci neúplný, je podľa kroniky nasledovný (s uvedením roku prvého uvedenia v kronike, zvýraznené sú učiteľky ktoré v MŠ pôsobia dodnes):

Materská škola od samého začiatku poskytovala svojim deťom bohaté možnosti vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít – posedenia, besiedky, oslavy sviatkov, predstavenia pre rodičov, seniorov a podobne.

Podľa údajov z kroniky:

„…Oslavovali ich všetky deti spoločne. Pod stromčekom boli pekné darčeky a veľa sladkostí. Deti sa pekne zahrali a zaspievali veselé piesne. Atmosféra bola veselá a priateľská…“ uvádza kronika

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Tradične sú realizované tiež:

Niektoré roky a podujatia v nich sú v kronike zaznamenané podrobnejšie, iné skromnejšie. Niektoré roky boli na podujatia bohatšie, iné menej. Osobitne bohatý (a možno len poctivejšie zaznamenaný) bol školský rok 1990/1991.

A tak ďalej nachádzame medzi podujatiami aj viaceré také, ktoré pretrvali dodnes (v zátvorke rok prvého uvedenia v kronike):

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Samostatnú dvojstranu si medzi udalosťami materskej školy vyslúžila napr. návšteva hudobného predstavenia skupiny TERMIX 6.10.1993.

Rovnako opakované návštevy Stražanovho bábkového divadla s predstavením Gašparko a drak* (4. 2. 1993, 12.10.1995) a pravidelné bábkové predstavenia p. Hoffmanovej patria medzi tie hodnotné.

(*Za zmienku stojí že divadlo toto predstavenie hralo ešte aj v r. 2018, len pána Jozefa Stražana st. (+2013) nahradil mladší príslušník rodiny Stražanovcov) 

Zaznamenaná je tiež návšteva cirkusu – varieté v škôlke s predstavením Hviezdne varieté dňa 5. marca 2002 a Varieté Karlson (jún 2003, február 2008).

Deti zrealizovali viacero výstav (zaznamenané sú napr. Maškrtíme zdravo, Jesenné strašidielka, či Svet očami detí) a kultúrnych predstavení počas Vianoc, jarných, jesenných a vianočných trhov, pre rodičov, seniorov, žiakov základných škôl.

Zoznam podujatí a aktivít materskej školy za 40 rokov jej existencie nie je a ani nemôže byť úplný. Je potešujúce, že viaceré aktivity si materská škola udržala desaťročia a neustále ich rozširuje a spestruje o nové aj v súčasnosti.

Materskú školu za dobu jej existencie navštívili viaceré domáce aj zahraničné návštevy (kronika zaznamenáva formou slávnostného zápisu z 30.10.1985 návštevu z Poľska), žiaci ostatných materských škôl a základných škôl v meste a počas dní otvorených dverí aj niekoľko generácií rodičov a starých rodičov detí, z ktorých mnohí sú odchovancami materskej školy.

Na záver tejto retrospektívy sa vráťme ešte k oslavám 20. výročia prevádzky materskej školy, ktoré sa uskutočnilo presne v deň jej otvorenia, 19.marca 1999.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Uskutočnilo sa za účasti prvých riaditeliek – materskej školy, p. Márie Horváthovej a detských jaslí – p. Júlie Csenkeyovej, ako aj p. Ireny Sedlickej, školskej inšpektorky v Dunajskej Strede. Okrem predstavenia ktoré si deti pri tejto príležitosti nacvičili bola súčasťou osláv aj výstava výtvarných diel detí, prístupná pre verejnosť.

20. výročie materskej školy si pripomenuli aj Šamorínske noviny (ročník IX., číslo 5, máj 2019. str. 1-2), ktoré uverejnili pri tejto príležitosti článok pripravený p. učiteľkou Erikou Fulírovou.

Materská škola má za sebou 40 rokov existencie. Veríme, že úspešnej. Veríme tiež, že tohtoročné oslavy nášho výročia potešia všetkých kvalitou podujatí aspoň tak, ako tie pred 20. rokmi. Aby sme mali na čo spomínať nielen my, ale aj naše deti možno pri 50. alebo niektorom ďalšom výročí našej materskej školy.

Do ďalších rokov si poprajme najmä veľa spokojných detí, empatických rodičov a porozumenia zo strany zriaďovateľa, mesta Šamorín.

Materská škola aj vďaka dobrej spolupráci s mestom a rodičmi detí neustále skvalitňuje svoje vybavenie, čo prispieva k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Všetkým patrí naše poďakovanie. Je našim cieľom v tomto trende pokračovať aj v budúcnosti.