Menu

Denný rozvrh


Denný poriadok – rámcový prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole je súčasťou školského poriadku.

Pri organizácií činností spojených s uspokojením základných fyziologických potrieb detí má učiteľka vždy na zreteli dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany ich zdravia.

Výchovno- vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem, ktoré sú navzájom rovnocenné.

V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je spracované vo forme denného poriadku. Dokument v pdf >>>

Doba stravovania detí sa podľa triedy môže líšiť, viac informácií v časti Stravovanie – prevádzka jedálne >>>

ČasAktivita
6:30 – 8:50Hry a činnosti podľa voľby detí – individuálne a skupinové činnosti podľa záujmov detí (rolové hry a didaktické aktivity, kreslenie, modelovanie, dramatizácie)
8:50 – 9:00 Zdravotné cvičenie (pohybová aktivita)
Hygiena
9:00 – 9:25Desiata
9:30 – 9:45
9:30 – 10:00
Dopoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita – skupinové a frontálne didaktické aktivity podľa obsahu vzdelávacích oblastí z ŠkVP, plánovaných v mesačných plánoch,
Dĺžka činnosti závisí od vekového zloženia a individuálnych osobitostí detí v skupine
10:00 – 11:30 Príprava na pobyt vonku (pozorovanie, realizovanie spätnej väzby na edukačné činnosti, pohybovo-relaxačné aktivity), vychádzka
Hygiena
11:30 – 12:15 Obed, príprava na popoludňajší odpočinok
12:30 – 14:30 Odpočinok (dĺžka je závislá od veku a potrieb detí)
14:30 – 15:00Hygiena, olovrant
15:00 – 17:00Popoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita, záujmové činnosti a hry, krúžková činnosť do odchodu detí domov
Zväčšiť písmo
Kontrast