Prevádzka jedálne


Jedlo sa deťom podáva podľa dohodnutého harmonogramu striedania sa jednotlivých tried v školskej jedálni MŠ:

  • Desiata 8.30 až 9.30
  • Obed 11.30 až 12.30
  • Olovrant 14.15 až 15.00

Za kvalitu, predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania, zisťovanie počtu stravníkov, pitný režim zodpovedá vedúca ŠJ.

Za organizáciu a výchovný proces pri jedle zodpovedá riaditeľka a učiteľky, ktoré vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania.
Nenásilne ich usmerňujú, podľa želania rodičov aj dokrmujú, ale nenútia ich jesť.

Deti 3-4 ročné používajú pri jedle lyžicu, 4-5 ročné aj vidličku, deti 5-6 ročné používajú kompletný príbor.

Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID 19, v snahe zabezpečiť režim stravovania tak aby sa jednotlivé triedy nemiešali, je režim stravovania nasledovný:

Harmonogram striedania detí v školskej jedálni - Mimoriadna situácia s COVID 19
Desiata1. zmena -jedáleň8:30 do 9:00Stonožky
2. zmena - jedáleň9:00 do 9:30Motýliky
2. zmena - triedy9:00 do 9:30Včielky, Lienky, Mravčeky
Obed1. zmena - jedáleň11:30 do 12:00Stonožky
1. zmena - triedy11:30 do 12:00Včielky, Lienky, Mravčeky
2. zmena - jedáleň12:00 do 12:30Motýliky
Olovrant1. zmena -jedáleň14:15 do 14:35Motýliky
2. zmena - jedáleň14:35 do 15:00Stonožky
2. zmena - triedy14:35 do 15:00Včielky, Lienky, Mravčeky