deti maju prava

Naša materská škola plne rešpektuje práva dieťaťa

Naša materská škola sa plne hlási k myšlienkam zakotveným v Dohovore o právach dieťaťa, ktoré prijalo UNICEF. Našim cieľom je vytvoriť v materskej škole také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, seba isto a do ktorého chodí s radosťou.

Pri výchove a vzdelávaní plne rešpektujeme základné práva dieťaťa, medzi ktoré patrí:

1. Všetkým deťom náležia práva uvedené v deklarácii práv dieťaťa bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia.

2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne.

3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

4. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.

5. Telesne, duševne, alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť.

6. Všade, kde je to možné, má dieťa vyrastať obklopené starostlivosťou rodičov. Spoločnosť a úrady majú povinnosť venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu.

7. Dieťa má nárok na bezplatné a povinné vzdelávanie. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie.

8. Dieťa má byť medzi prvými, ktorým sa poskytuje pomoc a ochrana.

9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Detská práca nesmie byť dovolená.

10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať akúkoľvek formu diskriminácie. Dieťa má byť vychovávané v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.