logo-2021

Školský poriadok materskej školy platný pre školský rok 2022/ 2023

Školský poriadok upravuje:
• práva a povinnosti detí a rodičov,
• podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu,
• organizáciu MŠ,
• podmienky na dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia detí i dospelých

Školský poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou školy dňa 25. 8. 2022 a Radou školy dňa 13.10.2022.

Zákonní zástupcovia detí (rodičia) boli informovaní o jeho vydaní a obsahu na plenárnom rodičovskom združení dňa 20. 9. 2022.

Odporúčame rodičom aby sa so školským poriadkom materskej školy zoznámili (dokument v pdf >>> ).