logo-2021

Školský poriadok materskej školy platný pre školský rok 2023/ 2024

Školský poriadok upravuje:
• práva a povinnosti detí a rodičov,
• podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu,
• organizáciu MŠ,
• podmienky na dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia detí i dospelých

Zákonní zástupcovia detí (rodičia) boli informovaní o jeho vydaní a obsahu na plenárnom rodičovskom združení dňa 12. 9. 2023.

Školský poriadok v tlačenej podobe si rodičia môžu prečítať aj v šatniach pri jednotlivých triedach. Následne svojim podpisom potvrdia, že si školský poriadok prečítali a sú oboznámení s jeho obsahom.

Alebo odporúčame rodičom, aby si školský poriadok preštudovali v pohodlí svojho domova v priloženom odkaze  (dokument v pdf >>>).

Prajeme príjemné čítanie.

Kolektív MŠ