Menu

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ v školskom roku 2022/2023

0 Komentárov


Materská škola Gazdovský rad 41/37 Šamorín oznamuje rodičom, že v dňoch od 09. mája 2022 do 13. mája 2022 vrátane, prebehne prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023.

Rodič si stiahne a vyplní:

K žiadosti o prijatie je potrebné doložiť potvrdenie pediatra o mentálnej a fyzickej spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a o absolvovaných očkovaniach (zadná strana tlačiva Žiadosti o prijatie – alebo na osobitnom doklade). Rodič doloží tiež ďalšie potvrdenia, pokiaľ sú požadované (v zmysle textu nižše)

Všetky dokumenty rodič doručí riaditeľke materskej školy v čase podania žiadosti. Žiadame o pozorné vyplnenie všetkých vyžadovaných údajov.

Žiadosť a vyžadované dokumenty možno podať:
• osobne riaditeľke materskej školy v uvedené dni
• poštou na adresu materskej školy
• elektronicky do elektronickej schránky materskej školy cez portál Slovensko.sk

Upozorňujeme rodičov, že pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Na základe platnej legislatívy, prednostne sa prijímajú deti na pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania (tzv. „odklad v ZŠ“).


Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy Gazdovský rad 41/37 v Šamoríne, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2022 /2023 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

  • ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022 /2023 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej ulici,
  • ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Gazdovský rad 41/37 v Šamoríne,
  • s trvalým pobytom v meste Šamorín
  • ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,
  • ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa ),
  • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
  • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
  • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
  • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

Riaditeľka materskej školy upozorňuje, že ak počet podaných žiadostí prekročí kapacitné možnosti, nemusia byť prijaté  do materskej školy ani deti, ktoré vyhovejú všetkým požiadavkám.

Ďakujeme za spoluprácu.