Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ v školskom roku 2024/2025

Riaditeľstvo Materskej Školy Gazdovský rad 41/37 v Šamoríne oznamuje, že

ZÁPIS DETÍ DO MŠ

Na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v dňoch 6.5.2024 – 10.5.2024

ŽIADOSŤ MOŽNO PODAŤ:

 • osobne
 • poštou
 • do elektronickej schránky Materskej školy

NA PRIJATIE DIEŤAŤA JE POTREBNÉ:

 • Tlačivo s oznámením Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
 • Potvrdenie pediatra o Mentálnej a fyzickej spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ s Potvrdením o očkovaní
 • OP zákonného zástupcu
 • V prípade, že sú  dieťa a rodič prihlásení na prechodný pobyt v meste Šamorín- potvrdenie o pobyte
 • Rodný list dieťaťa

Súčasťou podanej žiadosti je aj Čestné vyhlásenie rodiča o tom, že všetky písomnosti spojené so zápisom do materskej školy bude podpisovať splnomocnený rodič.

Upozorňujeme rodičov, že od 1. januára 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné  pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31. augusta 2024.

Tlačivá sa nachádzajú na webovom sídle materskej školy, na stránke mesta, alebo sú prístupné v materskej škole.

Obe tlačivá je možné vyplniť priamo v počítači a následne vytlačiť.

 


Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy Gazdovský rad 41/37 v Šamoríne, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2024 /2025  predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

 • na základe platnej legislatívy, prednostne sa prijímajú deti na pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania (tzv. „odklad v ZŠ“).
 • ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Gazdovský rad 41/37 v Šamoríne
 • s trvalým pobytom v meste Šamorín
 • deti zamestnancov školstva
 • ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy
 • ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa )
 • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
 • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov
 • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky
 • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky

Riaditeľka materskej školy upozorňuje, že ak počet podaných žiadostí prekročí kapacitné možnosti, nemusia byť prijaté  do materskej školy ani deti, ktoré vyhovejú všetkým požiadavkám.

Ďakujeme za spoluprácu.