Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ v školskom roku 2023/2024

Riaditeľstvo materskej školy Gazdovský rad 41/37 v Šamoríne oznamuje rodičom, že v dňoch od 09. mája 2023 do 12. mája 2023 vrátane, prebehne prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2023/2024.

Rodič si stiahne a vyplní:

Obe tlačivá je možné vyplniť priamo v počítači a následne vytlačiť.

K žiadosti o prijatie je potrebné doložiť potvrdenie pediatra o mentálnej a fyzickej spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu spolu s potvrdením o absolvovaných očkovaniach (na zadnej strane žiadosti).

Súčasťou podanej žiadosti je aj Čestné vyhlásenie rodiča o tom, že všetky písomnosti spojené so zápisom do materskej školy bude podpisovať splnomocnený rodič.

Rodič si so sebou prinesie:

 • OP zákonného zástupcu
 • v prípade, že sú dieťa a rodič prihlásení na prechodný pobyt v meste Šamorín – potvrdenie o pobyte

Všetky dokumenty rodič doručí riaditeľke materskej školy v čase podania žiadosti. Žiadame o pozorné vyplnenie všetkých vyžadovaných údajov.

Žiadosť a vyžadované dokumenty možno podať:
• osobne riaditeľke materskej školy v uvedené dni
• poštou na adresu materskej školy
• elektronicky do elektronickej schránky materskej školy

Upozorňujeme rodičov, že od 1. januára 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné  pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31. augusta 2023.

Na základe platnej legislatívy, prednostne sa prijímajú deti na pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania (tzv. „odklad v ZŠ“).


Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy Gazdovský rad 41/37 v Šamoríne, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2023 /2024 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

 • ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023 /2024 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej obci
 • ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Gazdovský rad 41/37 v Šamoríne
 • s trvalým pobytom v meste Šamorín
 • ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy
 • ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa )
 • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
 • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

Riaditeľka materskej školy upozorňuje, že ak počet podaných žiadostí prekročí kapacitné možnosti, nemusia byť prijaté  do materskej školy ani deti, ktoré vyhovejú všetkým požiadavkám.

Ďakujeme za spoluprácu.