Menu

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

0 Komentárov


Vážení rodičia,

od 1. januára 2021 vstúpili do platnosti niektoré ustanovenia Zákona 219/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V tejto súvislosti riaditeľka materskej školy zverejňuje nasledovné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy Gazdovský rad 41/37 v Šamoríne,
po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2021/ 2022 predprimárne vzdelávanie povinné,

budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti v poradí:

1. Deti, ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2021 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2021 /2022 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej ulici,

2. Deti ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Gazdovský rad 41/37 v Šamoríne,

3. Deti s trvalým pobytom v meste Šamorín,

4. Deti, ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,

5. Deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa ),

6. Ostatné deti, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
– deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov
– deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
– deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

Riaditeľka materskej školy zároveň upozorňuje rodičov, že ak počet podaných žiadostí prekročí kapacitné možnosti materskej školy, nemusia byť prijaté  do materskej školy ani deti, ktoré vyhovejú všetkým vyššie uvedeným požiadavkám.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2021/2022 vydá riaditeľka materskej školy v termíne do 15. 6. 2021.

Zväčšiť písmo
Kontrast