Zmeny poplatkov v materskej škole a školskej jedálni od januára 2023

Vážení rodičia, dávame do vašej pozornosti, že od 1. 2. 2023 vstupuje do platnosti VZN mesta Šamorín č. 17/2022 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín.

V zmysle tohto nariadenia, za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 20,00 Eur.

Prosíme rodičov:

  1. Aby si zmenili trvalé príkazy, ak ich majú nastavené v bankových subjektoch,
  2. Platbu za pobyt dieťaťa v MŠ zrealizovali podľa Školského a organizačného poriadku vždy do 8. dňa v príslušnom mesiaci.
  3. Prvá platba so zvýšenou sadzbou bude realizovaná v mesiaci február 2023.

Mení sa aj výška platieb za stravovanie v školskej jedálni. Základná stravná jednotka je 2,50 Eur/ deň. Z dôvodu, že strava sa uhrádza mesiac vopred, rodičia už v mesiaci január 2023 platili stravu podľa nových cenníkov – platili ju deťom mesiac vopred. Teda na február 2023. 

Ďalšie informácie o zmenách v poplatkoch a možnostiach úľav, týkajúce sa materskej školy nájdete v priloženom súbore >>>

Odporúčame vám, oboznámiť sa so znením VZN č. 17/2022 na stránke mesta Šamorín >>>