Menu

Upozornenie rodičom – omeškanie s úhradou stravného

0 Komentárov


Upozorňujeme rodičov detí, že platbu za stravné podľa pokynov vedúcej školskej jedálne je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo vkladom na účet VŽDY DO 10. DŇA predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

Za stravné sa platí záloha mesačne vopred po zúčtovaní reálne odobratej stravy. V septembri sa platí záloha za september a október, v októbri sa platí záloha za mesiac november atď.

K dnešnému dňu eviduje vedúca ŠJ značný počet detí ktoré za stravu nezaplatili.
Žiadame rodičov aby skontrolovali svoje úhrady a pokiaľ sa tak ešte nestalo, bezodkladne platbu za stravné v požadovanej výške uhradili.
Informácie k úhrade stravného nájdete aj v časti Poplatky