Menu

Zmeny v poskytovaní stravovania od 1. januára 2020

0 Komentárov


Školská jedáleň pri MŠ upozorňuje rodičov detí, že od 1.1. 2020 vstupuje do platnosti Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 12/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín.

Podľa článku 6, ods. 10. tohto nariadenia, zákonný zástupca je povinný v prípade záujmu o poskytovanie stravovania v školskej jedálni po prihlásení dieťaťa na stravu, okrem nákladov na stravovanie uhradiť kauciu (zálohu) vo výške 20 Eur na účet školskej jedálne do 3 dní po prihlásení dieťaťa na stravu.

Záloha bude slúžiť na refundáciu nákladov v prípade neodhlásenej stravy. Použitá záloha sa bude priebežne dopĺňať v termíne určenom vedúcou školskej jedálne. Vyúčtovanie a vrátenie kaucie sa robí na konci školského roka po dohode s vedúcou ŠJ.

Zároveň upozorňujme že podľa článku 6, ods. 11. zákonný zástupca dieťaťa je povinný odhlásiť dieťa zo stravy 24 hodín vopred a to najneskôr do 13.00 hod. predchádzajúceho dňa. Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci.

Naďalej platí, že príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, zákonný zástupca uhrádza bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne alebo poštovou poukážkou, a to mesačne vopred najneskôr do 10. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca

Ostatné podmienky a cenník poplatkov za stravovanie sa nemení. Materská škola je povinná podľa tohto VZN postupovať. Výšku poplatku vrátane kaucie vám oznámi vedúca školskej jedálne začiatkom januára 2020.

V prípade nejasností alebo otázok kompetentný poskytnúť vysvetlenie je Odbor školstva Mestského úradu v Šamoríne.

Ďakujeme za porozumenie.