logo-MS-base

Správa o realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2017 / 2018

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 6 pedagogickými zamestnancami a 6 nepedagogickými zamestnancami. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania zúčastnili 4 učiteľky. V roku 2017 bolo 61 detí v troch triedach v vyučovacím jazykom slovenským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 16 detí.

MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Prebiehal kurz anglického jazyka v spolupráci so spoločnosťou Linguania -krúžkovou formou dvakrát týždenne, plavecký výcvik, kurz korčuľovania a športový krúžok v spolupráci s FC ŠTK. …>>> viac