Menu

Školský poriadok materskej školy platný pre školský rok 2019/ 2020

0 Komentárov


Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle §11 ods.3 písm. n) Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) a v zmysle Vyhlášky 308/2009 Z.z o materskej škole, s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy.

Školský poriadok upravuje:
• práva a povinnosti detí a rodičov,
• podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu,
• organizáciu MŠ,
• podmienky na dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia detí i dospelých

Školský poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou školy dňa 28. 8. 2019. Zákonní zástupcovia detí (rodičia) boli informovaní o jeho vydaní a obsahu na plenárnom rodičovskom združení dňa 17. 9. 2019.

Odporúčame rodičom aby sa so školským poriadkom materskej školy zoznámili (>>> dokument v pdf). Nájdete ho tiež  v časti Dôležité dokumenty MŠ >>>