logo-2021

Školský a organizačný poriadok materskej školy platný pre šk. rok 2021/2022

Školský a organizačný poriadok materskej školy platný pre šk. rok 2021/2022 je vypracovaný v zmysle §11 ods.3 písm. n) Zákona NR  SR č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) a v zmysle Vyhlášky 308/2009 Z.z o materskej škole, s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy.

Školský poriadok upravuje

  • práva a povinnosti detí a rodičov MŠ,
  • podmienky výchovno- vzdelávacieho procesu,
  • organizáciu MŠ,
  • podmienky na dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia detí i dospelých

Odporúčame rodičom detí9, aby sa s ním vo vlastnom záujme oboznámili.
Dokument v pdf >>>